מדד המקצוענות במשאבי אנוש

מדד המקצוענות במשאבי אנוש

מדד מקצוענות במשאבי אנוש, הוקם על ידי "העמותה הישראלית לניהול, פיתוח וחקר משאבי אנוש" במטרה לקדם את רמת המקצוענות במשאבי אנוש בישראל. 

מטרת המדד - לקבוע סטנדרטים של מקצוענות במשאבי אנוש ולהטמיעם כנורמה בישראל. הסקר שמבטא את המדד, יאפשר לכל ארגון בישראל לקבל ניקוד בהתאם למידת היישום של המקצוענות בתחומי העיסוק השונים במשאבי אנוש

הגדרת המקצוענות על בסיסה נבנה המדד – רמה גבוהה של ידע ומימוש פרופסיונלי של  פונקציית משאבי אנוש, כשותף עסקי ואסטרטגי בארגון, התורמת לשמירה ושיפור היתרון התחרותי של הארגון, ושימור ומיצוי פוטנציאל העובדים.

הקריטריונים למקצוענות בכל תחומי העיסוק השונים, פותחו ע"י אנשי מקצוע מובילים, ומבוססים על מסמכים שהכינה העמותה, לוועדה בינלאומית שעוסקת בבניית תקן בינלאומי למשאבי אנוש.

הארגונים המשתתפים במדד מקבלים משוב מפורט על מיקומם בהשוואה לסטנדרט רצוי ולארגונים המשתתפים במדד, בכל תחומי העיסוק של משאבי אנוש. ממצאי המדד הנם דיסקרטיים ומפורסמים רק באישור הארגונים המשתתפים.

 

השיטה

מדד המקצוענות מבוסס על סקר מקיף, שאותו ממלא סמנכ"ל / מוביל משאבי אנוש בארגון . הסקר מכיל שאלות הנוגעות לתחומי העיסוק השונים של משאבי אנוש, וכן מידע הנוגע לנתוני הארגון ונתוני רקע של ממלאי התפקיד ביחידת משאבי אנוש בארגון.

ההשתתפות בסקר מדד המקצוענות פתוחה לארגונים בכל גודל, וכן לחברת בת/חטיבה של קונצרן ובתנאי שיש בו יישות עצמאית מובחנת של משאבי אנוש. ההשתתפות בסקר אפשרית מידי שנה.

חלק גדול מהסקר מבוסס על שאלון סגור, כאשר בכל שאלה מספר תשובות אפשרויות, המייצגות את המצב הקיים בארגון ומזכות בניקוד בהתאם לרמת המקצוענות שהתשובה מייצגת.  הניקוד בחלקים הכמותיים יחושב באופן אוטומטי ע"י מערכת הסקרים של חברת תמורות.

חלק קטן מהסקר כולל שאלות פתוחות, שייבדקו ע"י מספר שופטים, תוך בדיקת מידת המהימנות הפנימית בין השופטים. השופטים, בכירים במשאבי אנוש, בעלי תעודת הסמכה כמומחה בכיר, נבחרו באופן מבוקר ע"י מנכ"ל העמותה, דר' שלומית קמינקא, ויו"ר העמותה – פרופ' אילן משולם. 

כל ארגון יקבל מידע על סה"כ הניקוד שלו, וסה"כ הניקוד בכל תחום עיסוק בנפרד. כמו כן יקבל כל ארגון את הניקוד שלו ביחס לסה"כ המגזר שאליו משתייך (במידה ויהיה מדגם מייצג מהמגזר), ביחס לארגונים דומים בגודל, וכן ביחס לסה"כ הארגונים המשתתפים בסקר.

 

הניקוד

שיטת הניקוד לוקחת בחשבון ניקוד דיפרנציאלי לתחומי עיסוק שונים באופן המשקף מקצוענות בכל תחום.   חשוב להדגיש:

  • הארגונים יקבלו ניקוד המבטא את מידת המקצועיות שלהם. אין זו תחרות בין ארגונים. אין מכסה והגבלה על קבלת ניקוד, כולם יכולים להיות בעלי ניקוד גבוה.
  • הדרוג יינתן לארגון ולא לממלא תפקיד
  • הארגון יקבל ניקוד לפי מידת המקצוענות שבו, בכל תחום עיסוק בנפרד ובסה"כ הכולל.
  • המדד מבוסס על דיווח עצמי של סמנכ"לי / מובילי משאבי אנוש בארגונים הנבדקים. אנו סמוכים ובטוחים כי בכירי משאבי אנוש ימלאו השאלון באופן המייצג את ארגונם נאמנה.  במידה ויהיו מקרים בהם יועלו חשדות לדיווח בלתי אמין, הם יטופלו בקפידה.
  • הסקר מבקש למלא גם נתוני רקע של הארגון ושל מחלקת משאבי בארגון. מידע זה אינו מקבל ניקוד, אלא מיועד להבנה ולהתייחסות של הנושאים האחרים בסקר.
  • במידע המתבקש על ממלאי תפקיד ניהולי במשאבי אנוש בארגון, יש לציין אם בעלי תפקידים בכירים קיבלו הסמכה במשאבי אנוש, מטעם העמותה. קיומה של הסמכה במשאבי אנוש הנו פרמטר המעיד על מקצוענות ומעניק ניקוד לארגון.

הערכה כללית – פרק הערכה כללית כולל שאלות הפתוחות המהוות בסיס להערכה איכותנית של עבודת משאבי אנוש, והזדמנות להציג תהליכים יחודיים אשר אינם באים לידי ביטוי בשאלון הסגור. הקריטריונים העיקריים החשובים בחלק זה:

  • בחינת רמת המקצוענות של הארגון בהתייחס לתפיסת תפקיד עדכנית של משאבי אנוש כשותף אסטרטגי
  • בחינת רמת השיפור שבוצעה בארגון ביחס לעצמו, ביחס לשנתיים-שלוש אחרונות
  • היקף ועומק של פעילותו המקצועית משאבי אנוש בארגון כולו
  • מידת החדשנות, היוזמה והיקף השינויים המאפיינים את המקצוענות בארגון, בהיבט התפתחותי בארגון, וביחס למגזר ולגודל.

 השאלות הפתוחות יבדקו על ידי צוות בוחנים, בכירים, מובילי הסמכה במשאבי אנוש, אשר נבחרו באופן מבוקר ע"י מנכ"ל העמותה, דר' שלומית קמינקא, ויו"ר העמותה – פרופ' אילן משולם. הבוחנים יוקצו לארגונים תוך שמירה על האתיקה ונושאים של ניגוד עניינים. בתחום זה תהיה הקפדה מיוחדת. התהליך של קביעת הניקוד כולל קריטריונים ברורים ואחידים .הבונים יקבלו תדרוך מיוחד, וכן תערך בקרה ובדיקת מהימנות בכל נושא. 

הניקוד הסופי יקבע כסה"כ ניקוד של החלק הסגור והחלק של השאלות הפתוחות.

 

אופן ההשתתפות בסקר

ארגון אשר יביע הסכמה להשתתף בסקר מדד המקצוענות יודיע על כך בכתב לעמותה, על גבי טופס הרשמה והתחייבות המצורף בתחתית עמוד זה. העמותה מצידה מתחייבת לשמירה על סודיות הנתונים.

דמי הרישום להשתתפות:

ארגון חבר בעמותה  – ישלם  1200 ₪.

ארגון שאינו חבר בעמותה  – ישלם 2500 ₪

ארגון המשתתף בתחרות המצוינות במשאבי אנוש לשנת 2016 – ישלם 500 ₪.

אופציונאלי - תשלום על ייעוץ, ביוזמת הארגון שמשתתף במדד המעוניין בשרות זה: 500-800 ₪, מותנה במס' תחומי העיסוק בהם יש צורך בשיפור, ובמספר הפגישות  המתואם.

התשלום יועבר לעמותה וישמש לפיתוח ומינוף המדד והמקצוענות בישראל.

עם קבלת טופס ההתחייבות יינתנו לארגון שם משתמש וסיסמא לצרכי זיהוי באתר הדרוג. מילוי השאלון כולו מבוצע באתר האינטרנט של הדרוג. ניתן למלא השאלון ב"המשכים".

 

לבקשת מידע נוסף ויצירת קשר לחצו כאן